Dagbehandeling De Kameleon

De Kameleon is een dagbehandeling voor kinderen van 6 tot 12 jaar met uiteenlopende problematiek op diverse ontwikkelings- en omgevingsgebieden (o.a. gedragsproblemen, emotionele problemen, problemen in de omgang met anderen of de algemene ontwikkeling), waarvoor behandeling gevraagd wordt.

De gedragsproblemen van deze kinderen komen voort uit een combinatie van sociaal-emotionele, psychosociale en/of didactische problemen. Veelal doen er zich moeilijkheden voor in de sociaal-emotionele ontwikkeling, welke weer van invloed kunnen zijn op bijvoorbeeld het aangaan van relaties, omgaan met emoties en het zelfvertrouwen/zelfbeeld. Daarbij kan er eveneens sprake zijn van een ontwikkelingsachterstand of een leerprobleem of -achterstand.

Voor de problematiek van deze kinderen is zelden één enkele oorzaak aan te wijzen. Het gaat het om een wisselwerking tussen verschillende factoren op het gebied van de lichamelijke, verstandelijke, sociale en/of emotionele ontwikkeling. Ook de opvoedsituatie of moeilijkheden in het gezin kunnen van invloed zijn op de problematiek. Trauma en hechting kunnen hier een rol in spelen.

De Kameleon heeft samen met SO De Koperakker een samenwerkingsvorm ontwikkeld om er voor te zorgen dat elk kind dagbehandeling en onderwijs op maat geboden kan worden.

Afhankelijk van de onderwijsbehoeften en wat het kind aankan, gaat het kind enkele dagdelen naar de behandelgroep. Dit geïntegreerde onderwijs-zorgaanbod houdt in dat de dagbehandeling rondom de schoolsituatie van het kind georganiseerd wordt. Hierdoor worden hun ontwikkelingskansen vergroot en kunnen zij een goede basis leggen voor de toekomst.

Om de kinderen zo goed mogelijk te laten functioneren binnen de behandelgroep, is het pedagogische behandelklimaat belangrijk. Dit pedagogisch behandelklimaat biedt duidelijke kaders waarin structuur en veiligheid voorop staan. Vanuit veiligheid is er ruimte voor een kind om te leren, exploreren en zichzelf verder te ontwikkelen.

Ouders worden nauw betrokken bij de behandeling op De Kameleon. De vraag van het kind en de ouders staat hierbij centraal.

Binnen de Kameleon wordt er multidisciplinair behandeld. De jeugdzorgwerkers, trajectbegeleider, gedragsdeskundige en de leerkracht spelen een belangrijke rol tijdens de behandeling. In sommige gevallen zijn er therapeuten bij de behandeling betrokken.

Er wordt binnen de Kameleon aandacht besteed aan, sociaal emotionele ontwikkeling, lichamelijke ontwikkeling, cognitieve ontwikkeling, de seksuele ontwikkeling en aan het netwerk.
Dit wordt gedaan middels observaties, sociale vaardigheidstraining, het vlaggensysteem en het uitnodigen van het netwerk op de behandelgroep. Doordat er sprake is van de bovengenoemde multidisciplinaire aanpak worden het kind en zijn/haar netwerk weer in hun kracht gezet.